Można podać wiele definicji podpisu elektronicznego - od strony informatycznej, prawnej i użytkowej. Najczęściej jednak powołujemy się na definicje z Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 roku. Na tych regulacjach opiera się podpis elektroniczny używany w obrocie gospodarczym.

Art. 3 Użyte w ustawie wyrażenia oznaczają:

1) podpis elektroniczny- dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny,

2) bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który:

a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,

b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.